Reménység Gyülekezet
Rólunk
Rólunk
A legjobb dolog, ami történhet velünk, hogy találkozunk és megismerjük egymást!

Akik teszik

Teljes szívvel - ÉRTE

Vezetők

Fiatalok

Dicsőítők

Gyerekek

Imádkozók

Alapítvány

Baba-Mama

Sokan mások

Amit teszünk

Teljes szívvel - ÉRTED
Olyan céltudatos, lendületes - fiatalos gyülekezetté szeretnénk válni, mely a mindennapok lényeges kérdéseire választ ad és biztosítja az ember egy életen át tartó fejlődését. Az embereket szeretettel befogadó gyülekezet, melyben megtapasztalható az Istennel való intenzív közösség természetfeletti ereje. Ezért az Istentől jövő látásért dolgozunk, szolgálunk, ami értelmet és célt ad az életünknek.
-

Hisszük, hogy a Biblia Istentől ihletett, és Isten egyedüli, csalhatatlan és hite- les Igéje. Hisszük, hogy egy Isten van, aki örökké létezik három személyben: az Atyában, a Fiúban és a Szentlélek- ben. Hiszünk Jézus Krisztus istenségé- ben, szűztől való születésében, bűnte- len életében, csodatételeiben; mások helyett történt váltsághalálában, amely- lyel vére által engesztelést szerzett az emberek bűneire; hiszünk testben való feltámadásában, mennybemenetelé- ben. Hisszük, hogy most az Atya

- Hitvallásunk

jobbján van, és visszajön hatalommal és dicsőséggel. Hiszünk a bűnös, elve- szett emberek újjászületésének abszo- lút fontosságában, amelyet Jézus Krisztusba vetett hitünk által a Szent- lélek végez el. Hiszünk a vízkereszt- ségben, melyet az újjászületett sze- mély hitvallása alapján – a Szentírás szerint – alámerítéssel végzünk el. Hiszünk a Szentlélek-keresztségben, melynek bizonyítéka a nyelveken szó- lás, ahogyan a Lélek adja az Apostolok cselekedetei 2,4. szerint, valamint hi-

-

szünk a lelki és a szolgálati ajándékok működésében. Hiszünk a Szentlélek szolgálatában, aki képessé teszi a hívő embert arra, hogy istenfélő életet éljen. Hiszünk az igazak és a bűnösök feltá- madásában. Hisszük, hogy a megvál- tottak örök életre, a kegyelmet vissza- utasítók pedig ítéletre támadnak fel. Hi- szünk Jézus Krisztus egyházában és a hívők egységében. Hisszük, hogy a ke- resztény hitet az élet mindennapi gya- korlatában alkalmazni lehet. (Egyete- mes Pünkösdi Hitvallás 1992. Oslo)

-